พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ไม่สามารถเปิดแฟ้ม ภาษีขาย \\192.RL ได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีซื้อ >

พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ไม่สามารถเปิดแฟ้ม ภาษีขาย \\192.RL ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

                วิธีแก้ไข   ให้นำต้นฉบับมาทับ