3.  กรมสรรพากรยอมให้ใช้โปรแกรม Excel พิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

3.  กรมสรรพากรยอมให้ใช้โปรแกรม Excel พิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตามประกาศของกรมสรรพากร ฉบับที่ 89 ได้อนุโลมให้ใช้ Excel  พิมพ์รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขายได้แล้ว