2.  เมื่อยื่นแบบแล้ว จะต้องบันทึกรายการเข้าโปรแกรมที่เมนูใด

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

2.  เมื่อยื่นแบบแล้ว จะต้องบันทึกรายการเข้าโปรแกรมที่เมนูใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

บันทึกรายการที่สมุดรายวันเล่มใดก็ได้ (สมุดรายวันทั่วไป)

เดบิท        ภาษีขาย                XX

เครดิต          ภาษีซื้อ                XX

ลูกหนี้-กรมสรรพากร (กรณีมียอดลูกหนี้-กรมสรรพากร ค้างมาจากเดือนก่อน) XX

ผลต่าง:   ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้เครดิต    เงินสดหรือเช็คจ่าย

ถ้าภาษี่ขาย < ภาษีซื้อ ให้ เดบิท   ลูกหนี้-กรมสรรพากร (ซึ่งจะนำยอดนี้ไป เครดิต ออกในเดือนถัดไป)