1.  กำหนดเวลาในการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

1.  กำหนดเวลาในการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ใช้แบบ ภ.พ. 30 กรอกเพื่อยื่น โดยไม่ต้อง แนบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายไปกับแบบ (แต่ให้เก็บรายงานภาษี+สำเนาของใบกำกับภาษี+สำเนาของแบบ ภ.พ. 30 เข้าแฟ้มไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจในภายหลัง)

 

ยื่นรวม        : สำหรับภาษีซื้อ นับจากวันที่ออกบิล ยื่นรวมได้ภายใน 6 เดือน ไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ถ้าหลัง 6 เดือน

ยื่นได้แต่เอายอดมาหักภาษีขายไม่ได้

 

ยื่นเพิ่มเติม        : สำหรับภาษีซื้อ ที่ยื่นเกิน 6 เดือน ( แต่ขอคืนได้ภายใน 2 ปี )

: สำหรับภาษีขาย ถ้ายื่นเกินจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป