6. หลังจากใส่รหัสผ่านแล้วขึ้น " เดือน/ปีที่จ่ายเงินไม่ถูกต้องบรรทัดที่1 "

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

6. หลังจากใส่รหัสผ่านแล้วขึ้น " เดือน/ปีที่จ่ายเงินไม่ถูกต้องบรรทัดที่1 "

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

txp06-01

 

ข้อที่ 16 ปี ให้เปลี่ยนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ดูได้จากการเอาไฟล์ .TXT เปิดใน Notepad

 

txp06-02