4.  หลังจากใส่รหัสผู้ใช้และสาขา แล้วขึ้นเดือน/ปีที่จ่ายไม่ถูกต้องบรรทัดที่1

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

4.  หลังจากใส่รหัสผู้ใช้และสาขา แล้วขึ้นเดือน/ปีที่จ่ายไม่ถูกต้องบรรทัดที่1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

txp04-01

 

สาเหตุ เพราะในบรรทัดที่ 16 วดป.ที่จ่าย คอลัมน์ dd-mm-yyyy  ต้องเปลี่ยนเป็น dd/mm/yyyy ตามรูป

 

txp04-02