3.  รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

3.  รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

txp06

 

เกิดจากในบรรทัด รหัสผู้ใช้ ต้องใส่รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีตามด้วยรหัสสาขา เช่น 3101888690000