2.  กรุณาระบุจำนวนตัวอักษรลำดับที่

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

2.  กรุณาระบุจำนวนตัวอักษรลำดับที่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

หลังจาก เลือกโอนย้ายข้อมูล แล้วขึ้น ข้อความตามรูป

 

txp03

 

สาเหตุ เพราะหน้าแรกตรง คอลัมน์ รหัสข้อมูล ในบรรทัด ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ ติ๊กไว้

 

txp04

 

วิธีแก้ไข ต้องเครื่องหมายติ๊ก ออก แล้วใส่เป็นเครื่องหมาย ไปป์แทน

 

txp05