1.  ข้อมูลมีอักขระไม่ถูกต้องในบรรทัดที่ 1

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

1.  ข้อมูลมีอักขระไม่ถูกต้องในบรรทัดที่ 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

หลังจากใส่รหัสผู้ใช้ แล้วตกลง จะมี ข้อความเตือน ดังรูปที่ 2

 

txp01

 

txp02

สาเหตุ เวลาพิมพ์เป็น Text File ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ไปเลือกเป็น แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) ที่ถูกต้องเลือกเป็น Text File ซึ่งสังเกต จากเวลาไปเปิดโปรแกรม NotePad จะมีเครื่องหมาย " นี้ ดังรูปด้านล่าง ซึ่งถ้าเลือกเป็น Text File จะไม่มีเครื่องหมาย " นี้

 

txp02-1