3. หลังจากใส่รหัสผ่าน จะขึ้นข้อความ "จำนวนเงินภาษีที่หักบรรทัดที่ 3 ไม่ถูกต้อง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ..."
 

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

3. หลังจากใส่รหัสผ่าน จะขึ้นข้อความ "จำนวนเงินภาษีที่หักบรรทัดที่ 3 ไม่ถูกต้อง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ..."
 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

pro08-01

 

สาเหตุ  เพราะจำนวนเงินในคอลัมน์ ภาษีที่หักไว้ จะต้องได้ [ 1,546.40 * 3 % = 46.39 ] แต่จากรูปด้านล่างจะได้ 46.40 ก็ไม่มีปัญหาตามข้อความที่แจ้ง ก็เลือก [OK] ผ่านไปได้

 

pro08-02