2. หลังจากใส่รหัสผ่านในหน้าเมนูโอนย้ายข้อมูของสรรพากรแล้วขึ้นข้อความ" ข้อมูลไม่ครบในกลุ่มที่ 1 ของแถวที่ 11"

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

2. หลังจากใส่รหัสผ่านในหน้าเมนูโอนย้ายข้อมูของสรรพากรแล้วขึ้นข้อความ" ข้อมูลไม่ครบในกลุ่มที่ 1 ของแถวที่ 11"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

pro07-01

 

สาเหตุ บรรทัดเงื่อนไขการหักภาษี หายไปปกติ แล้วต้องมีตัวเลข ก็เข้าไปใส่ตัวเลข แล้วพิมพ์ยื่นแบบใหม่

 

pro07-02