5.  เวลาเพิ่มเอกสารในแฟ้มภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยตรง เวลาโอนไปที่สาขาไม่มีข้อมูลนี้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

5.  เวลาเพิ่มเอกสารในแฟ้มภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยตรง เวลาโอนไปที่สาขาไม่มีข้อมูลนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้  จะต้องคีย์ผ่านหน้าจอซื้อ,จ่ายเงิน,รับเงิน และรายวัน เป็นต้น  โดยการขึ้นให้อัตโนมัติ  หรือ ต้องกด Ctrl+F10 เพื่อเข้าไปกรอก