18. สินค้าคิดต้นทุนแบบ Average ตอนรับเข้าไม่เคยใส่ราคาทุน ไม่ได้ใส่ทุนมาตรฐานไว้ แต่พอไปทำการตรวจนับสินค้าจาก เมนูสินค้า 6 โปรแกรมกลับใส่ราคาทุนมาคำนวณให้อัตโนมัติเลย

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

18. สินค้าคิดต้นทุนแบบ Average ตอนรับเข้าไม่เคยใส่ราคาทุน ไม่ได้ใส่ทุนมาตรฐานไว้ แต่พอไปทำการตรวจนับสินค้าจาก เมนูสินค้า 6 โปรแกรมกลับใส่ราคาทุนมาคำนวณให้อัตโนมัติเลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ มีราคาซื้อล่าสุดค้างอยู่ที่รายละเอียดสินค้า

 

วิธีแก้ไข ให้ไปแก้ไขราคาซื้อล่าสุดที่รายละเอียดสินค้าให้เป็น 0 (ต้องกำหนดที่เมนูเริ่มระบบ 131 ข้อ 16 ให้แก้ไขราคาซื้อ/ขายล่าสุดที่รายละเอียดสินค้าได้ด้วย)