ลูกค้าพิมพ์ภงด โดยกรอกประเภทเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย  2 ช่อง ตามภาพ  โดยการกรอประเภทเงินได้ 3.ค่าลิขสิทธิ์  และ ประเภทเงินได้ที่จ่าย 2 . ค่านายหน้า แต่อีกรายการไม่ออก

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ลูกค้าพิมพ์ภงด โดยกรอกประเภทเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย  2 ช่อง ตามภาพ  โดยการกรอประเภทเงินได้ 3.ค่าลิขสิทธิ์  และ ประเภทเงินได้ที่จ่าย 2 . ค่านายหน้า แต่อีกรายการไม่ออก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tax03_pm10

 

  tax03_pm11.

 

เวลาสั่งพิมพ์หนังสือรับรองหักที่จ่ายไม่ออก ให้ ทั้ง 2 รายการ

 

วิธีแก้ไข  การกรอก ต้องเรียงลำดับตามตัวเลข   การกรอกประเภทเงินได้ที่จ่าย  เช่น กรอกประเภทเงินได้ที่ จ่าย 2.ค่านายหน้า และ กรอกประเภทเงินได้ที่จ่าย 3. ค่าลิขสิทธิ์

 

tax03_pm12

เวลาพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่ จ่ายจะออกให้ถูกต้อง คะ

 

tax03_pm13