new report writer  มีใบหัก ณ.ที่จ่าย 2  แต่เมื่อต้องพิมพ์ใบหักณ.ที่จ่ายใบที่ 2  ก็ click ที่ 2  ก่อน     แล้วสั่งพิมพ์ แต่โปรแกรมจะพิมพ์ข้อมูลที่ออกมาให้เป็นใบที่ 1 เสมอ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

new report writer  มีใบหัก ณ.ที่จ่าย 2  แต่เมื่อต้องพิมพ์ใบหักณ.ที่จ่ายใบที่ 2  ก็ click ที่ 2  ก่อน     แล้วสั่งพิมพ์ แต่โปรแกรมจะพิมพ์ข้อมูลที่ออกมาให้เป็นใบที่ 1 เสมอ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   ให้ส่งแผ่นโปรแกรม มา update