10. การยื่น ภงด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยทำที่โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่น รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของสรรพากร ไม่สามารถยื่นได้ ขึ้นมาแจ้ง  “ข้อมูลเงื่อนไขไม่ถูกต้องบรรทัดที่....” ทั้งที่ระบุเงื่อนไขถูกต้องแล้ว

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

10. การยื่น ภงด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยทำที่โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่น รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของสรรพากร ไม่สามารถยื่นได้ ขึ้นมาแจ้ง  “ข้อมูลเงื่อนไขไม่ถูกต้องบรรทัดที่....” ทั้งที่ระบุเงื่อนไขถูกต้องแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข โดย ในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร มีช่องให้กรอกเงื่อนไขได้ แค่ 2 ช่อง คือ

1.หัก ณ ที่จ่าย             2.    ออกภาษีให้

tax53-04

 

แต่ในโปรแกรมของเอ็กเพรส เวลากรอกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53 สามารถเลือกเงื่อนไขได้ 3 ข้อ ซึ่งเมื่อนำมาทำที่โปรแกรมโอนย้าย จึงขึ้นข้อความมาแจ้งว่าเงื่อนไขไม่ถูกต้อง

tax53-05

เพราฉะนั้น เวลาเลือกเงือนไขการหักภาษี จะต้องเลือกแค่ 2 ข้อ ในการยื่นแต่ละครั้งเพราะ โปรแกรมของสรรพากรจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลได้ถ้าข้อมูลในการโอนย้ายของเอ็กเพรสมีเงือนไขทั้ง 3 ข้อ อยู่ในข้อมูลอันเดียวกัน