8.  ภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ยื่น เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ทั้ง 13 และ 10 หลัก ครั้งเดียวกันได้ เข้าไปแก้ไขแบบฟอร์ม แยกช่อง 13 และ 10 หลัก

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

8.  ภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ยื่น เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ทั้ง 13 และ 10 หลัก ครั้งเดียวกันได้ เข้าไปแก้ไขแบบฟอร์ม แยกช่อง 13 และ 10 หลัก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Ti::~INIT ~PAGE_CLR ~LATE_CLR ~PAGE0 ~LATE  ~NOTPRN_FO

Bo:|~SEQ |~TAXI1       |~TAXI0    |~NAME                                                       |~ADDR                                                                                               |~TAXDAT   |~TAXDES                  |~RATE|~AMOUNT       |~TAXAMT      |~TC|~PRENAM

[end frame]

 

[data spec]

~TAXI1:       13,      "",                 "taxid0",               "taxid0=IIF(SUBSTR(A->TAXID,13,1)#' ',A->TAXID,'               ')"

~TAXI0:       10,      "",                 "taxid1",               "taxid1=IIF(SUBSTR(A->TAXID,11,1)=' ',A->TAXID,'               ')"

 

txp53-04

 

        txp53-05