4.  ใส่รหัสผู้ใช้ เลือกตกลง ก็จะขึ้น Error "บันทึกเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง" พอ Enter อีก ก็ขึ้น

" ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 10 "

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

4.  ใส่รหัสผู้ใช้ เลือกตกลง ก็จะขึ้น Error "บันทึกเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง" พอ Enter อีก ก็ขึ้น

" ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 10 "

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ใส่รหัสผู้ใช้ เลือกตกลง

 

tx03-10

 

ขึ้น Error ครั้งแรก

tx03-07

 

ขึ้นครั้งที่ 2

tx03-08

 

วิธีแก้ไข ต้องเข้าไปเปิดโปรแกรม WordPad ดูบรรทัดที่ 10  ว่าเลขประจำตัวประชาชนผิดหรือไม่

tx03-09