3.  สั่งพิมพ์ ภงด 2 ทั้ง พิมพ์ใบต่อ และ ยื่นผ่าน internet ไม่สามารถพิมพ์ ได้  คือ ตอนพิมพ์ ใบต่อ เลือก    

เครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ  จะไม่แสดงผล ส่วน ยื่นผ่าน internet ตอนที่เลือกฟอร์ม ก็ไม่แสดงผลเหมือนกัน

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.02 >

3.  สั่งพิมพ์ ภงด 2 ทั้ง พิมพ์ใบต่อ และ ยื่นผ่าน internet ไม่สามารถพิมพ์ ได้  คือ ตอนพิมพ์ ใบต่อ เลือก    

เครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ  จะไม่แสดงผล ส่วน ยื่นผ่าน internet ตอนที่เลือกฟอร์ม ก็ไม่แสดงผลเหมือนกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลูกค้ามีการเพิ่ม หมวดภาษีหัก ณ. ที่จ่าย  รหัส ตั้งไว้เป็น SS01  ไม่ได้ตั้งเป็น S02

ในโครงสร้างแบบฟอร์ม ส่วนของ print options มีบรรทัด Query=TAXTYP='S02 '

 

วิธิแก้ไข         Query=TAXTYP='SS01 '