สั่งพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องการเลือกช่วงเอกสารในการสั่งพิมพ์

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

สั่งพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องการเลือกช่วงเอกสารในการสั่งพิมพ์

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   โดยกำหนดที่โครงสร้างฟอร์มเป็น     Select Scope=ON

Form=ON

การกำหนดค่าก่อนพิมพ์ โดยเลือกช่วงของเอกสาร โปรแกรมจะมองที่  เลขที่เอกสารภายใน