ใบหัก ณ ที่จ่าย ตรงบรรทัดที่เป็นHe: เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบอนุญาตเลขที่   ~POVIDNT_ID     ซึ่งตัวแปรดังกล่าว ไม่มีฟิวด์เตรียมไว้ในโปรแกรม เพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้งานอะไรได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ใบหัก ณ ที่จ่าย ตรงบรรทัดที่เป็นHe: เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบอนุญาตเลขที่   ~POVIDNT_ID     ซึ่งตัวแปรดังกล่าว ไม่มีฟิวด์เตรียมไว้ในโปรแกรม เพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้งานอะไรได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ไม่มีฟิวด์เตรียมไว้ในโปรแกรม    เพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้งานได้