พิมพ์หนังสือรับรอง ภงด.53  บางใบพิมพ์ดูจอภาพได้ บางใบพิมพ์ไม่ได้ จะขึ้น Don’t send แล้วก็หลุด เป็นเฉพาะผู้จำหน่ายรายนี้รายเดียว

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

พิมพ์หนังสือรับรอง ภงด.53  บางใบพิมพ์ดูจอภาพได้ บางใบพิมพ์ไม่ได้ จะขึ้น Don’t send แล้วก็หลุด เป็นเฉพาะผู้จำหน่ายรายนี้รายเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 เป็นที่โปรแกรม update  (08/03/53)