9.  เวลาโอนย้ายภงด.53 จะฟ้อง "ข้อมูลเงื่อนไขไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 1 " ตามรูป

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

9.  เวลาโอนย้ายภงด.53 จะฟ้อง "ข้อมูลเงื่อนไขไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 1 " ตามรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tax53-01

 

สาเหตุ เพราะภงด.53 ตามรูปด้านล่าง ในบรรทัดรหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่ายมีแค่ 2 บรรทัด ทำให้ใส่เงื่อนไข ได้แค่ 2 เงื่อนไข

แต่สำหรับ Text file ที่ยื่นมี 1 กับ 3 ต้องแก้ ออกภาษีให้เป็น 3

 

 

tax53-02

 

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขออกภาษีให้เป็น 3

 

tax53-03