ลูกค้ามีการทำเอกสาร PS ลงวันที่จ่ายเงินเป็น 13/01/52 จ่ายชำระด้วยเช็คลงวันที่ 19/01/52 และมีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ลูกค้ามีการทำเอกสาร PS ลงวันที่จ่ายเงินเป็น 13/01/52 จ่ายชำระด้วยเช็คลงวันที่ 19/01/52 และมีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ปัญหาคือ ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะแสดงวันที่อยู่ 2 ที่ คือ

-วันเดือนปี ภาษี ที่จ่าย

 

err_exp04

 

-วันเดือนปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ

 

err_exp05

 

ทั้ง 2 จุดนี้จะแสดงวันที่เดียวกัน คือวันที่ ที่ป้อนไว้ในวันที่ออกหนังสือรับรอง แต่ที่ถูกต้องนั้น ในส่วนของ “วันเดือนปี ภาษีที่จ่าย”

จะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่เช็ค ที่จ่ายออกไป ก็คือวันที่ 19/01/52 นั่นเอง เพียงแต่ในโปรแกรมยังไม่มีช่องให้ป้อน วันเดือนปี ภาษี ที่จ่าย  ดังนั้น ทางแก้คือ ใช้

วิธีแก้ไข แบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ โดย relate เอาวันที่จ่ายจาก bktrn มา (ไฟล์ที่แก้ไขสำเร็จแล้วอยู่ที่ R:\36\form_exp\ISTAX.RR3 ครับ)