พิมพ์ใบต่อ ภงด.2  ยื่นผ่านเน็ต กดที่เครื่องพิมพ์  โปรแกรมไม่มีหน้าจอขึ้นมาให้ save แฟ้มข้อมูล text file

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

พิมพ์ใบต่อ ภงด.2  ยื่นผ่านเน็ต กดที่เครื่องพิมพ์  โปรแกรมไม่มีหน้าจอขึ้นมาให้ save แฟ้มข้อมูล text file

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจาก  หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าไปสร้างรหัสเป็น   ภงด.2   ส่วนชุดคำสั่งของแบบฟอร์มกำหนดไว้เป็น Query=TAXTYP='S02 '  ดังรูป

 

tax2-13

 

tax2-14

 

วิธีแก้ไข   ถ้าลูกค้าต้องการใช้รหัส  ภงด.2  ให้มาแก้ไขชุดคำสั่ง Query=TAXTYP='ภงด2'