11. หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้ากำหนดรหัส ขึ้นต้นด้วย Z เช่น Z01 เวลาป้อนข้อมูลจะไม่มีช่องขึ้นมาให้กรอกเงินสะสม+เงินประกันสังคม

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

11. หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้ากำหนดรหัส ขึ้นต้นด้วย Z เช่น Z01 เวลาป้อนข้อมูลจะไม่มีช่องขึ้นมาให้กรอกเงินสะสม+เงินประกันสังคม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ โปรแกรมมองประเภทที่ขึ้นต้นด้วย Z เป็นประเภทถูก หัก ณ ที่จ่าย จึงไม่มีช่องนี้

 

วิธีแก้ไข สร้างรหัสหมวดภาษีใหม่ โดยยึดตามรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด คือ ถ้าเป็น แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ขึ้นต้นด้วย S แต่ถ้าเป็น ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นต้นด้วย Z