13. ลูกค้าพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 แล้วยอดตัวเลขขึ้นเป็น*************** และยอดตัวอักษรขึ้นเป็น เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ตามรูปแนบ ฟอร์มต้นฉบับก็เป็น

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

13. ลูกค้าพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 แล้วยอดตัวเลขขึ้นเป็น*************** และยอดตัวอักษรขึ้นเป็น เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ตามรูปแนบ ฟอร์มต้นฉบับก็เป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tax02-04

 

สาเหตุ เกิดจากประเภทเงินได้ที่จ่ายลูกค้าใส่เป็น

tax02-05

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการแก้ไขประเภทโดยการลบเคาะไทยออก ก็จะพิมพ์ได้ปกติ