10. เปลี่ยนที่อยู่ผู้จำหน่ายแล้ว ต้องการให้ใบหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกไปแล้วเปลี่ยนตาม

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

10. เปลี่ยนที่อยู่ผู้จำหน่ายแล้ว ต้องการให้ใบหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกไปแล้วเปลี่ยนตาม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ต้องแก้ไขโดยไปดับเบิ้ลคลิกย้ำช่องผู้ถูกหักในหน้าจอการเงิน/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอง โดยจะต้องคลิกเลือกผู้จำหน่ายรายอื่นไปก่อนแล้วค่อยคลิกเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้จำหน่ายรายเดิม ที่อยู่จึงจะเปลี่ยนให้ แต่ถ้าคลิกเลือกรายเดิมใหม่เลยจะไม่เปลี่ยนที่อยู่ให้