ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผล ลูกค้ามีการเพิ่มประเภทเงินได้ที่จ่าย โดยสร้างไว้เป็น 4.เงินปันผล  แล้วทำการบันทึกรายละเอียดการหัก เลือกประเภทเงินได้ เป็น 4.เงินปันผล เมื่อสั่งพิมพ์ ไม่มีรายละเอียดการ หักออกให้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผล ลูกค้ามีการเพิ่มประเภทเงินได้ที่จ่าย โดยสร้างไว้เป็น 4.เงินปันผล  แล้วทำการบันทึกรายละเอียดการหัก เลือกประเภทเงินได้ เป็น 4.เงินปันผล เมื่อสั่งพิมพ์ ไม่มีรายละเอียดการ หักออกให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ในโครงสร้างแบบฟอร์มของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรังเงินปันผล จะมีการเขียนสูตรไว้

 

 

วิธีแก้ไข จะต้องระบุตัวลำดับลงไปให้ถูกต้องตามเงื่อนไขด้วย เช่น หัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลสำหรับกิจการที่เสียภาษี 30% ก็จะต้อง ระบุประเภทเงินได้เป็น

4(ข)1.1 ............ (สำหรับข้อความต่อจาก ลำดับนั้นจะใส่อะไรก็ได้)

(ใช้วิธีการนี้ทั้งกรณีสร้างประเภทเงินได้ขึ้นมาใหม่ หรือ พิมพ์เข้าไปเองตอนป้อนรายละเอียด)