1.  กำหนดเวลาในการยื่นแบบ เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

1.  กำหนดเวลาในการยื่นแบบ เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ส่วนใหญ่แล้วกำหนดการยื่นแบบเพื่อนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะไม่ต้องไม่เกิน 7 วันนับจากสิ้นเดือนที่จ่าย (นั่นคือไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) แต่มีการหัก ณ ที่จ่ายบางประเภทที่ต้องยื่นไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จ่าย (ต้องศึกษาเพิ่มเติม จากประมวลรัษฎากร)

ภงด. 1 ใช้สำหรับกรอกรายการภาษี ที่หักจากพวกเงินเดือน โบนัส

ภงด. 3 ใช้สำหรับกรอกรายการภาษี ที่หักจากบุคคลธรรมดา

ภงด. 53ใช้สำหรับกรอกรายการภาษี ที่หักจากนิติบุคคล

ทั้งหมดนี้ ไม่ต้อง แนบสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกับแบบที่ยื่น แต่เก็บไว้คู่กับสำเนาของแบบที่ยื่นเพื่อรอตรวจสอบต่อไป