2.  ทำไมสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อจึงไม่แสดงในรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

Navigation:  ระบบสินค้า > ปัญหาของการพิมพ์รายงานสินค้า >

2.  ทำไมสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อจึงไม่แสดงในรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากอาจจะมีการทำใบสั่งซื้อเข้ามาจนทำให้ยอดสินค้าคงเหลือไม่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อแล้ว (โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบโดยเทียบระหว่างจุดสั่งซื้อที่กำหนดไว้+ยอดขายโครงการ กับยอดคงเหลือของสินค้า+ยอดค้างรับ-ยอดค้างส่ง)