1.  ดูรายงานสินค้าคงเหลือ แล้วพบข้อความ 'ยอดรวมล๊อตไม่เท่ากับยอดคงเหลือ' พอมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

 

Navigation:  ระบบสินค้า > ปัญหาของการพิมพ์รายงานสินค้า >

1.  ดูรายงานสินค้าคงเหลือ แล้วพบข้อความ 'ยอดรวมล๊อตไม่เท่ากับยอดคงเหลือ' พอมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

1.        เลือกพิมพ์ไม่ครบทุกคลังสินค้า

วิธีแก้ไข ให้พิมพ์เฉพาะสินค้านี้ใหม่ และเลือกพิมพ์ทุกคลัง

2.        ยอดคงเหลือสินค้าติดลบ (ไม่มีล๊อตคงเหลือเพราะไม่มีการรับสินค้าเข้า)

วิธีแก้ไข ถ้ายอมให้สินค้าติดลบได้ ก็ให้ละเลยคำเตือนนี้ไป  แต่ถ้าปิดงบบัญชีและส่งยอดทุกเดือน ก็ไม่ควรปล่อยให้สินค้า

3.        ติดลบในวันสิ้นงวด มิฉะนั้นยอดสินค้าคงเหลือปลายงวดจะไม่ถูกต้อง (และก่อนปิดประมวลผลสิ้นปี ต้องปรับปรุงยอดไม่ให้         ติดลบ)

5.        โปรแกรมคิดต้นทุน หรือหาล๊อตคงเหลือผิด

วิธีแก้ไข ให้ไปสั่งคำนวณต้นทุนของสินค้าตัวที่ผิดพลาดนี้ใหม่ แล้วพิมพ์รายงานนี้อีกครั้ง

4.        เป็นการสั่งพิมพ์รายงานโดยกำหนดช่วงวันที่ย้อนหลัง โดยไม่ครอบคลุมถึงรายการที่ปรับปรุงจำนวน

 หรือมูลค่าเข้าไปในล๊อต เช่น มีรายการลดหนี้/ส่งคืนสินค้า หรือมีการปรับปรุงเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้าในล๊อตในภายหลัง        แต่วันที่สิ้นสุดของรายงาน ไม่ครอบคลุมถึงรายการที่ปรับปรุงดังกล่าว

หมายเหตุ

o        ถ้าไม่ตัดต้นทุนแยกตามคลัง สาเหตุจะมีแค่ 3 ข้อ ก็คือจะไม่มีข้อ 1.

o        ยอดยกมาของสินค้าผิดปกติ (ตรวจดูที่เมนูสินค้า 7.1 )

o        มีการเปลี่ยนรอบบัญชีโดยไม่ได้ปิดประมวลผลสิ้นปี