36.  ใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic แต่เมื่อเข้ามาคำนวณยอดสินค้าคงเหลือสิ้นงวดที่เมนูบัญชี

ข้อ 5. โปรแกรมกลับไปดึงเลขที่บัญชีของรายได้ขึ้นมาให้ด้วย แทนที่จะมีเฉพาะบัญชีวัตถุดิบ

หรือสินค้าเท่านั้น

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

36.  ใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic แต่เมื่อเข้ามาคำนวณยอดสินค้าคงเหลือสิ้นงวดที่เมนูบัญชี

ข้อ 5. โปรแกรมกลับไปดึงเลขที่บัญชีของรายได้ขึ้นมาให้ด้วย แทนที่จะมีเฉพาะบัญชีวัตถุดิบ

หรือสินค้าเท่านั้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    มีการกำหนดกลุ่มบัญชีของสินค้าบางรหัส ในบรรทัดของบัญชีสินค้า ไปป้อนไว้เป็นบัญชีรายได้

 

วิธีแก้ไข  จึงต้องมาเปลี่ยนเลขที่บัญชีสินค้าในส่วนนี้ให้ถูกต้อง