40.  ลูกค้าแจ้งว่ามีการคีย์ยอดยกมาของสินค้าที่หน้าจอ แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า สินค้าคิดต้นทุนแบบ FIFO  คีย์ล็อตยกมา  ใส่มูลค่าเดิม กับจำนวนเดิมเรียบร้อยแล้ว ราคาต่อหน่วยด้านบนกลับแสดงเป็น 0.00 ให้  คำนวณก็ไม่หาย เช็คข้อมูลแล้วปรากฎว่าลูกค้าใส่จำนวนเป็น 480,000    มูลค่าสินค้า  2,390.-  พอหารกันแล้ว จะเท่ากับ  0.00497916666  ลูกค้าใช้ทศนิยมของราคาสินค้าเป็น 2 ตำแหน่งอยู่

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

40.  ลูกค้าแจ้งว่ามีการคีย์ยอดยกมาของสินค้าที่หน้าจอ แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า สินค้าคิดต้นทุนแบบ FIFO  คีย์ล็อตยกมา  ใส่มูลค่าเดิม กับจำนวนเดิมเรียบร้อยแล้ว ราคาต่อหน่วยด้านบนกลับแสดงเป็น 0.00 ให้  คำนวณก็ไม่หาย เช็คข้อมูลแล้วปรากฎว่าลูกค้าใส่จำนวนเป็น 480,000    มูลค่าสินค้า  2,390.-  พอหารกันแล้ว จะเท่ากับ  0.00497916666  ลูกค้าใช้ทศนิยมของราคาสินค้าเป็น 2 ตำแหน่งอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

  วิธีแก้ไข  ต้องเปลี่ยนทศนิยมให้เป็น 4 ตำแหน่ง