21.  กำหนดคลังสินค้าไว้หลาย ๆ คลัง จำเป็นไหมจะต้องมีการกำหนดคลังเหล่านี้ ให้กับทุกรหัสสินค้า ถึงจะสามารถนำคลังไปใช้ทั้งด้านรับและด้านจ่าย ถ้าไม่จำเป็น เรามีวิธีการทำอย่างไร

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

21.  กำหนดคลังสินค้าไว้หลาย ๆ คลัง จำเป็นไหมจะต้องมีการกำหนดคลังเหล่านี้ ให้กับทุกรหัสสินค้า ถึงจะสามารถนำคลังไปใช้ทั้งด้านรับและด้านจ่าย ถ้าไม่จำเป็น เรามีวิธีการทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีการแก้ปัญหา

ไม่จำเป็นต้องกำหนดรายการคลังทุกคลังที่รายละเอียดสินค้า เพียงแต่ตั้งค่าเริ่มระบบ 1.3.2 ข้อย่อยที่ 12 .ให้เป็น Y เอาไว้ หลังจากนั้นเมื่อมีการรับสินค้าเข้า โปรแกรมจะสร้างรายการคลังที่รายละเอียดสินค้าให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ การสร้างคลังให้อัตโนมัตินั้น จะเป็นกรณีรับสินค้าเข้าเท่านั้น เช่น กรอกยอดยกมา,การซื้อ,การปรับปรุงเพิ่มสินค้า,

ตรวจนับ และ การรับคืนสินค้า แต่การจ่ายสินค้าออกจะไม่สามารถทำได้ เพราะจะดูจากเมนูสินค้า

ข้อ 2. ในคอลัมน์ F8 แล้วเปิดบิลจ่ายออกตามคลังที่กำหนดไว้ในเมนูนี้ จนกว่าจะมีการเพิ่มคลังเข้ามาใหม่