4.  กรณีตรวจสอบยอดยกมาโดยการกด F6 หรือพิมพ์รายงานตรวจยอดยกมา(7.1) แล้วโปรแกรมแจ้งว่า "ยอดยกมาไม่ถูกต้อง" จะแก้ไขอย่างไร สำหรับการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

4.  กรณีตรวจสอบยอดยกมาโดยการกด F6 หรือพิมพ์รายงานตรวจยอดยกมา(7.1) แล้วโปรแกรมแจ้งว่า "ยอดยกมาไม่ถูกต้อง" จะแก้ไขอย่างไร สำหรับการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

·ให้ตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนรอบบัญชีโดยไม่ได้ปิดประมวลผลหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องไปเปลี่ยนรอบบัญชีให้เป็นรอบเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขในขั้นตอนถัดไป

·ให้เลือกที่เมนูสินค้า 7.3  แล้วกด F6 เพื่อตรวจสอบในส่วนของยอดยกมากับข้อมูลล๊อตยกมา (F7) ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือสามารถตรวจสอบทุกรหัสสินค้าโดยเลือกเมนูสินค้า 7.1 เพื่อเป็นการพิมพ์ตรวจสอบยอดยกมาดังกล่าว

·ถ้าล๊อตยกมาไม่ถูกต้อง ก็ให้แก้ไขล๊อตยอดยกมาโดยตรวจสอบในช่อง F7

·ในส่วนยอดยกมากับยอดยกมาด้านบน ว่าส่วนใดที่ถูกต้อง ถ้าในส่วนของ F7 ถูกต้องให้กด F10 เพื่อปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อตได้เลย แต่ถ้ายอดยกมาด้านบนถูกต้อง ให้กด F7 เพื่อแก้ไขล๊อตยกมาของส่วนนี้ให้ถูกต้อง หรือเท่ากับยอดยกมาด้านบนเสียก่อน แล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อตอีกครั้ง

·เมื่อปรับปรุงยอดยกมาเรียบร้อย ให้คำนวณต้นทุนใหม่

 

ข้อสังเกต        

·ในการตรวจสอบล๊อตยกมาต้องเป็นเอกสารก่อนรอบบัญชีเท่านั้น

·ในกรณีที่ล๊อตยกมาของสินค้าทั้งหมดมีปัญหา อาจเกิดจากการเปลี่ยนรอบบัญชี

·ในกรณีที่ล๊อตยกมาของสินค้าทั้งหมดหายไป อาจเกิดจากการแก้ไขวิธีคำนวณต้นทุนจาก Average  เป็น FIFO