35. การคำนวณที่เมนูสินค้า ข้อ 7.4  คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี  คำว่า“ลงบัญชี”

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

35. การคำนวณที่เมนูสินค้า ข้อ 7.4  คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี  คำว่า“ลงบัญชี”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จะมีผลกับการลงบัญชีวิธี Perpetual ในกรณีที่มีการคิดต้นทุนเปลี่ยนไป เช่น  เคยทำ RR  100.-  แล้วคีย์ IV  ต้นทุนจะถูกตัดออก 100.-  หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขบิล RR เป็น  110.- ล็อต IV ที่ต้องตัดต้นทุนจะต้องตัดด้วยยอด 110.- ดังนี้ จะต้องลงบัญชีต้นทุนขายในรายวันให้ใหม่ด้วยเป็น 110.-