1.  ทำการบันทึก SR กรณีที่ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ทำเป้าได้ ในวิธีต่าง ๆ

Navigation:  ระบบการเงิน > สำหรับ Version Dos >

1.  ทำการบันทึก SR กรณีที่ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ทำเป้าได้ ในวิธีต่าง ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตามที่กรมสรรพากร ได้ออกประกาศฉบับที่ ท.ป. 101/2544 เพื่อกำหนดให้การให้ส่วนลดการค้าแก่ลูกค้าใน กรณีที่ขายได้ตามเป้า หรือเงินชดเชยยอดขาย หรือประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องหักภาษี ณที่จ่ายไว้ด้วย 3 % นั้น ในโปรแกรมเวอร์ชั่น 5 สามารถบันทึกได้ 2 แบบดังนี้

1.  กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกค้าไว้เลย ทำให้ยอดเงินสดลดที่ได้ตามเป้านั้น ถูกหักด้วยยอดภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้นรายการสินค้าในใบ SR รายการสุดท้ายจะต้องเป็นรหัสสินค้า ' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ' โดยป้อนยอดเงินราคาต่อหน่วยเป็นเลขติดลบ

2.  กรณีที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ (เช่น กรณีให้ตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ จะหักเงินจากตั๋วก็ไม่ได้) จึงต้องใช้วิธีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่ม ดังนั้นต้องออกใบเพิ่มหนี้ DR โดยทีรายการสินค้าด้านในเอกสาร เป็น รหัส 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' โดยป้อนยอดเงินเป็นบวก และในใบลดหนี้ SR ให้ป้อนรายการส่วนลดตามเป้าเท่านั้น สุดท้ายจะต้องนำเอกสารทั้ง DR และ SR ไปตัดกันที่ใบรับชำระหนี้ RE