4.  ทำใบลดหนี้โดยอ้างถึงบิลขายที่มี VAT แต่เมื่อบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย หน้าจอใบลดหนี้กลับไม่แสดงมูลค่า VAT ขึ้นมา

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

4.  ทำใบลดหนี้โดยอ้างถึงบิลขายที่มี VAT แต่เมื่อบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย หน้าจอใบลดหนี้กลับไม่แสดงมูลค่า VAT ขึ้นมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

อาจจะมีการเปลี่ยนประเภท VAT ที่รายละเอียดสินค้าให้เป็น 0 หลังจากที่เปิดบิลขายไปแล้ว การแก้ไขทำได้โดยเปลี่ยน

ประเภท VAT กลับมาเป็น 1 เหมือนเดิม