12. ทำใบลดหนี้ SR ตรงอ้างถึงใบกำกับโปรแกรมยอมให้ใส่เลขที่ AI รับเงินมัดจำได้ด้วย ส่งผลให้ยอดเงินที่ตัดเป็นยอดก่อน VAT แต่ยอดชำระ/ลดหนี้ เป็นยอดที่รวม VAT แล้ว ทำให้เวลาคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ โปรแกรมจะฟ้องว่า “ยอดชำระ/ลดหนี้ผิด”

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

12. ทำใบลดหนี้ SR ตรงอ้างถึงใบกำกับโปรแกรมยอมให้ใส่เลขที่ AI รับเงินมัดจำได้ด้วย ส่งผลให้ยอดเงินที่ตัดเป็นยอดก่อน VAT แต่ยอดชำระ/ลดหนี้ เป็นยอดที่รวม VAT แล้ว ทำให้เวลาคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ โปรแกรมจะฟ้องว่า “ยอดชำระ/ลดหนี้ผิด”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ซึ่งจริง ๆ แล้ว โปรแกรมจะต้องไม่ยอมให้อ้าง พี่โปรแกรมเมอร์แจ้งว่า เดี๋ยวจะแก้ไขโปรแกรมให้ใหม่        หลัง 17/03/53

 

หมายเหตุ

ใบเพิ่มหนี้ และด้านเจ้าหนี้ก็จะมีปัญหาดังกล่าว