5.  ต้องการเพิ่มยอดค้างส่งในใบสั่งขายโดยไม่ให้คอลัมน์จำนวนเปลี่ยน

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

5.  ต้องการเพิ่มยอดค้างส่งในใบสั่งขายโดยไม่ให้คอลัมน์จำนวนเปลี่ยน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข เลือกรายการแสดงยอดสินค้าค้างส่ง <Ctrl+F8> เลือกคลิกแก้ไข ในคอลัมน์ยกเลิก ใส่ยอดติดลบ

ตามด้วยจำนวนที่ต้องการให้เพิ่ม ยอดในคอลัมน์ค้างส่งจะเพิ่มขึ้น เช่น จำนวน มี 10 ค้างส่งเป็น 0 ใส่ยอดในคอลัมน์ยกเลิก

เป็น -2 ยอดค้างส่งก็จะเพิ่มมาเป็น 2