6. เปิดใบสั่งขาย พอ ENTER มาถึงช่องราคาแล้วกด F6 จะมีเอกสาร SO ที่โชว์ขึ้นมา อยากทราบว่ารายการที่แสดงขึ้นมาย้อนหลังให้กี่เดือน

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

6. เปิดใบสั่งขาย พอ ENTER มาถึงช่องราคาแล้วกด F6 จะมีเอกสาร SO ที่โชว์ขึ้นมา อยากทราบว่ารายการที่แสดงขึ้นมาย้อนหลังให้กี่เดือน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ไม่ได้กำหนดไว้ว่าย้อนหลังกี่เดือน แต่โปรแกรมจะไปมองที่สินค้า 7.3 ที่รหสัสินค้าตัวนั้น ตรง Ctrl+F7 ว่า มี SO ที่อ้างถึงรหัสลูกค้าที่เปิดในใบสั่งขาย กี่ใบ ก็จะโชว์ SO พวกนั้นออกมาทั้งหมด