7.  วิธีการลงบัญชีของโปรแกรม Express

Navigation:  เริ่มระบบ >

7.  วิธีการลงบัญชีของโปรแกรม Express

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

gl_group

 

 

· กรณีซื้อสินค้า :-

     - ถ้าเป็น Periodic (จะ Debit บัญชีซื้อ)

ดูบัญชีซื้อที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีซื้อที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีซื้อที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

- ถ้าเป็น Perpetual (จะ Debit บัญชีสินค้า)

ดูบัญชีสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีสินค้าที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีสินค้าที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

· กรณีเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ :-

- ถ้าเป็น Periodic (จะ Debit บัญชีซื้อ)

ดูบัญชีซื้อที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีซื้อที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีซื้อที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

- ถ้าเป็น Perpetual (จะ Debit บัญชีสินค้า)

ดูบัญชีสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีซื้อที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีสินค้าที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

· กรณีลดหนี้/ส่งคืนสินค้า:-

- ถ้าเป็น Periodic (จะ Debit บัญชีส่งคืน)

ดูบัญชีส่งคืนสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีส่งคืนที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีส่งคืนที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

- ถ้าเป็น Perpetual (จะ Debit บัญชีสินค้า)

ดูบัญชีสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีส่งคืนที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีสินค้าที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน        

 

· กรณีขายสินค้า :-

Periodic และ Perpetual (จะ Credit บัญชีรายได้)

ดูบัญชีขายที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีขายสินค้าที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีขายสดหรือขายเชื่อที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

· กรณีเพิ่มหนี้ลูกหนี้ :-

Periodic และ Perpetual (จะ Credit บัญชีรายได้)

ดูบัญชีขายที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีขายสินค้าที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีขายสดหรือขายเชื่อที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

·กรณีลดหนี้/รับคืน :-

Periodic และ Perpetual (จะ Credit บัญชีรับคืน)

ดูบัญชีรับคืนสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีรับคืนสินค้าที่กำหนดในเอกสาร ถ้าว่างอยู่

ไปดูบัญชีรับคืนที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน