การกำหนดขนาดกระดาษ และการพิมพ์กระดาษต่อเนื่องแบบ Graphic Mode

Navigation:  Printer >

การกำหนดขนาดกระดาษ และการพิมพ์กระดาษต่อเนื่องแบบ Graphic Mode

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีการกำหนดขนาดกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์

 การพิมพ์งานอาจจะมีความต่างกันในเรื่องของขนาดกระดาษเช่น การพิมพ์รายงานบัญชีต้องการใช้ขนาดกระดาษที่มีความยาว 11 นิ้ว, การพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษีอาจจะต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด 5.5 นิ้ว ซึ่งถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ได้จัดเตรียมขนาดกระดาษไว้ให้ เราก็สามารถที่จะกำหนดความยาวกระดาษเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1.Windows XP เปิดหัวข้อ Printer and Faxes คลิ๊กที่เมนู File เลือกรายการ Server Properties

                                         

         setprn-01

 

 Windows 7 เปิดหัวข้อ Devices and Printers เลือกเครื่องพิมพ์แล้วจะมีปุ่ม Print server properties แสดงขึ้นมา (ดังรูป)

                                                 

         setprn-16

 

2.เพิ่มขนาดแบบฟอร์มโดย

- ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Creat a new form

- กำหนดชื่อของขนาดกระดาษที่ช่อง Form name:

- กำหนดความกว้างและความยาวของกระดาษในส่วน Form descriptionโดยติ๊กไปที่ตัวเลือก English กำหนดความกว้างของกระดาษที่ช่อง Width กำหนดความยาวกระดาษที่ช่อง Height

- ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิ๊กที่ปุ่ม Save Form และ ปุ่ม OK ตามลำดับ

 

 

         setprn-02

 

 

 

 

วิธีการพิมพ์งานลงบนกระต่อเนื่อง ในระบบการพิมพ์แบบ Graphic Mode

1.กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์แบบ Graphic Mode ที่เมนูเริ่มระบบ 6.2 กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์

 

 setprn-03

 

2.กดปุ่ม Shift+F5 เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ลำดับใหม่ ที่สร้างขึ้นมา หรือสามารถกำหนดเป็นค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้โดยนำรหัสเครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้น ไปกำหนดไว้กับผู้ใช้งาน ที่เมนูอื่นๆ3.2 แฟ้มผู้ใช้งานระบบ

 

 setprn-04

 

3.เมื่อสั่งพิมพ์งาน ให้กำหนดขนาดกระดาษ โดยกดที่ปุ่ม Properties.. ดังรูป

 

 setprn-05

 

 กดที่ปุ่ม Advanced..

 

 setprn-06

 

 เปลี่ยนค่าในช่องรายการ Paper Size:

 เปลี่ยนให้เป็น Letter หรือ กระดาษขนาดอื่นๆตามต้องการ

 ถ้าต้องการพิมพ์ให้รวดเร็วให้กำหนด   Print Quality: 180 x 180 dots per inch

 

 

 setprn-07

 

 เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กที่ ปุ่ม Ok จนเสร็จสิ้น

 

 

 

 อีกวิธีหนึ่งคือการกำหนดค่าของกระดาษไว้กับการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์

 (ภาพที่แสดงจะเป็นภาพสำหรับ Window 7 ซึ่งจะมีรายละเอียดคล้ายกันกับ Windows XP แต่จะต่างกันในข้อที่ 2 คือการเลือกรายการ Properties) โดยมีวิธีการกำหนดค่าดังนี้

1.เปิดหัวข้อ Printer and Fax (Windows XP),  Devices and Printers (Windows 7)

 

 setprn-08

 

2.คลิ๊กขวาที่รูปเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Properties สำหรับ Windows XP หรือ Printer properties สำหรับ Windows 7 ตามรูป

 

 

 setprn-09

 

 

3.เมื่อเปิด Porperties ขึ้นมาแล้ว ให้คลิ๊กเลือกที่แท๊ป Device Setting เพื่อกำหนดค่าการเลื่อนกระดาษ

 

 setprn-10

 

 

 จากรูปจะมีกำหนดค่าการเลื่อนกระดาษอยู่ 2 รายการคือ

 Sheet Feeder – Bin2: กระดาษหน้ากว้าง 8.5 นิ้ว ความยาว 5.5 นิ้ว

 Tractor Feed: กระดาษหน้ากว้าง 8.5 นิ้ว ความยาว 11 นิ้ว

 

4.กำหนดให้การเลื่อนกระดาษเป็นค่าประจำเมื่อสั่งพิมพ์ โดยคลิ๊กเลือกที่แท๊ป General แล้วกดปุ่ม Perferances.. ด้านล่าง ตามรูป

 

 setprn-11

 

5.เลือกค่าการเลื่อนกระดาษ โดยคลิ๊กเลือกแท๊ป Paper/Quality

 

 setprn-12

 

 คลิ๊กที่ปุ่ม OK จนเสร็จสิ้น

 

ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรสท่านสามารถเปลี่ยนค่าการเลื่อนกระดาษได้ด้งนี้

1.สั่งพิมพ์งาน (พิมพ์แบบ Graphic Mode)

2.เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องแล้วกดที่ปุ่ม properties

 

 setprn-13

 

3.คลิ๊กเลือกแท๊ป Paper/Quality

 

 setprn-14

 

4.เลือกแหล่งของกระดาษ

 

 setprn-15

 

5.คลิ๊กปุ่ม OK เมื่อเสร็จสิ้น