2.  เปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุน จาก Average เป็น FIFO

Navigation:  เริ่มระบบ >

2.  เปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุน จาก Average เป็น FIFO

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·เปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุน ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.2 ระบบสินค้า / กลุ่มบัญชีสินค้า/วิธีคิดต้นทุนให้เป็น FIFO

·กรณีที่มีล๊อตยกมา จะต้องมาที่เมนูสินค้า ข้อ 7.3 แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า หรือเมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า แล้วกด F7 เพื่อเพิ่มล๊อตยกมาของสินค้า แล้วกด F10 เลือกข้ออื่นๆ ปรับปรุงยอดยกมาตามข้อมูลล๊อต แล้วคำนวณต้นทุนสินค้าใหม่