4.  ข้อสรุปการกำหนดระบบความปลอดภัย สิทธิของระดับอนุมัติ

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

4.  ข้อสรุปการกำหนดระบบความปลอดภัย สิทธิของระดับอนุมัติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ระดับอนุมัติ ระดับ 9

·ระบบความปลอดภัย ลบเอกสารได้

·เมนูรายงาน 9.1 สร้างรายงานด้วยตนเองและ แก้ไขแบบฟอร์ม

 

 

ระดับอนุมัติ ระดับ 5 เมนูที่ทำไม่ได้

·ระบบความปลอดภัย

·ยกเลิกได้ แต่ลบไม่ได้

·นำข้อมูลสำรองมาใช้

· สร้างเพิ่มและ แก้ไขแบบฟอร์ม (แต่ถ้าเป็นเมนูรายงาน 9.2 สามารถกำหนดเข้าไปแก้ไขได้)

 

ระดับ 5 เมนูที่ทำได้

·กำหนดบริษัทใหม่

·ประมวลผลสิ้นปี

·เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

·สำรองข้อมูล

·ทดสอบข้อมูลสำรอง

·โอนข้อมูล

 

 

ระดับอนุมัติ ระดับ 0 ทำไม่ได้เลยจากที่กล่าวมาข้างต้น

·ยกเว้นถ้าเป็นการ คีย์ ,แก้ไข และ ลบ ที่เป็นข้อมูลปกติสามารถทำได้ แต่ที่ไม่ใช่เอกสารก็จะเป็นตามข้างต้น