14. ต้องการตรวจสอบการทำงานในโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละราย แต่เมื่อเข้าไปในเมนูแฟ้ม

บันทึกเหตุการณ์ทำงาน จะพบกับเหตุการณ์การทำงานของรหัสผู้ใช้งานทุกราย ทำให้ตรวจสอบได้ยาก จะมีวิธีการใดที่จะอำนวยความสะดวกได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

14. ต้องการตรวจสอบการทำงานในโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละราย แต่เมื่อเข้าไปในเมนูแฟ้ม

บันทึกเหตุการณ์ทำงาน จะพบกับเหตุการณ์การทำงานของรหัสผู้ใช้งานทุกราย ทำให้ตรวจสอบได้ยาก จะมีวิธีการใดที่จะอำนวยความสะดวกได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 อยู่ที่หน้าจอแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ทำงานนี้ จากนั้นกด <Alt+K> และป้อนเงื่อนไขว่า USERID='รหัสผู้ใช้ที่ต้องการ'