3.  พิมพ์ใบเสร็จโดยลูกค้าแปลกใจว่าทำไมช่องA+B โชว์เป็น ********  แต่บิลใบอื่นๆก็ขึ้นให้ปกติ

Navigation:  ระบบการเงิน > การพิมพ์ในรับชำระหนี้ >

3.  พิมพ์ใบเสร็จโดยลูกค้าแปลกใจว่าทำไมช่องA+B โชว์เป็น ********  แต่บิลใบอื่นๆก็ขึ้นให้ปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในหน้าจอของการรับชำระหนี้ยังขึ้นว่า “ยอดเงินไม่เรียบร้อย” จึงขึ้นให้เป็น ********

เนื่องจากตัวแปร ~RCVNET เค้าจะเช็คว่ายอดตามใบกำกับ  กับ  ยอดชำระจริงเท่ากันหรือไม่

ถ้าไม่ จะขึ้นเป็น ************ เพราะว่าหลักของ 99999999999.99 มากกว่า 99,999,999.99

 

~RCVNET:    0,      "99,999,999.99",    "net",              "net=IIF(STR(ARTRN->NETAMT,15,2) = STR(ARTRN->IVCAMT,15,2), ARTRN->CSHRCV+ARTRN->CHQRCV, 99999999999.99)"