ลูกค้าทำการอัพเดตโปรแกรมแล้ว พอกลับมาใช้งาน ปรากฏว่ารายงานที่สร้างด้วยตนเอง ข้อ 9.1 หายไป แต่พอมาดูที่ ข้อ 9.2 ปรากฏว่ารายงานที่เคยสร้างไว้ยังอยู่

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ลูกค้าทำการอัพเดตโปรแกรมแล้ว พอกลับมาใช้งาน ปรากฏว่ารายงานที่สร้างด้วยตนเอง ข้อ 9.1 หายไป แต่พอมาดูที่ ข้อ 9.2 ปรากฏว่ารายงานที่เคยสร้างไว้ยังอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลูกค้ามีการสร้างรายงานไว้ โดยใส่รหัสรายงาน เป็น 999.142-1, 714.1, 999.142-2, 999.772

ซึ่งพออัพเดตโปรแกรมใหม่แล้ว จะไม่สามารถสร้างชื่อรายงาน โดยใส่เป็นจุดได้ ต้องใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น

 

วิธีแก้ไข ให้ลูกค้าสร้างรายงานใหม่โดยดึงต้นฉบับที่เคยสร้างไว้ เช่น 999.142-1 แล้วใส่รหัสรายงานใหม่ให้ถูกต้อง เช่น 142-1