11. หน้าจอรับชำระหนี้สั่งลงบัญชีใหม่ขึ้น Error

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

11. หน้าจอรับชำระหนี้สั่งลงบัญชีใหม่ขึ้น Error

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ เกิดจาก IV ที่นำมาทำการรับชำระหนี้ในใบนี้ ลูกค้ามีการไปสั่งลงบัญชีใหม่แล้วเปลี่ยนเกณฑ์ภาษีของ    เอกสารจากเดิมที่เป็นเกณฑ์เงินสด เปลี่ยนเป็น เกณฑ์สิทธิ์ ในภายหลัง

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการลบเอกสาร IV ใน RE ออก แล้วจึงค่อยดึงมารับชำระหนี้อีกครั้ง